+31 (0)24 820 00 00

Bewerkersovereenkomst – Voorbeeld

Deze bewerkersovereenkomst is een voorbeeld en er kunnen derhalve geen juridische voorwaarden aan verbonden worden.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1 Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Doeleinden.
1.2 De Bewerker neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, waaronder over de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over persoonsgegevens verstrekt aan Bewerker in het kader van deze Bewerkersovereenkomst of andere overeenkomsten tussen partijen, alsmede over de door Bewerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij de Verantwoordelijke.
1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker
2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2 Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
2.3 De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1 Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.
3.2 Bewerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1 Bewerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikbaar die door Verantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Bewerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2 Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Beveiliging
5.1 Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
5.2 Bewerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
• Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden
• Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
5.3 Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
5.4 Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
Artikel

6. Meldplicht
6.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Bewerker de Verantwoordelijke direct, dan wel binnen 24 uur na het plaatsvinden van het lek, daarover infomeren, naar aanleiding waarvan de Verantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet. Bewerker garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
6.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Bewerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
6.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
• Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg
• Wat is de (voorgestelde) oplossing

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Artikel

8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
8.1 Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
8.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 9. Audit
9.1 Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van naleving van alle punten uit de bewerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
9.2 Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden alsook bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
9.3 Bewerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
9.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
9.5 De kosten van de audit worden door Verantwoordelijke gedragen.
Artikel

10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Bewerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bewerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Bewerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Bewerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Bewerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag aan ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder de bewerkersovereenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis..
10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
redelijke en aantoonbare kosten om de Bewerker er toe te manen de Bewerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
redelijke en aantoonbare kosten die Verantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
10.3 De aansprakelijkheid van Bewerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
10.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bewerker of haar bedrijfsleiding.
10.5 Tenzij nakoming door Bewerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Bewerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verantwoordelijke de Bewerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bewerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bewerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Verantwoordelijke tegen Bewerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1 Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand op het moment dat aanvaarding door Verantwoordelijke is gemeld aan Bewerker.
11.2 Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierbij dient een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen.
11.3 Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
11.4 Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
Artikel

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
12.1 De Bewerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Bewerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Bewerker gevestigd is.

14 dagen gratis proberen?

Vraag proefperiode aan

Wij werken met:

  • Let's Encrypt gratis SSL
  • rackspace_savvii
  • New Relic
  • nginx_savvii
  • Varnish
  • Mandrill